ENERGIDEKLARATION

Med vår Energideklaration får du som fastighetsägare en överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö.
Som fastighetsägare skall du vart 10:e år skicka in förnyad Energideklaration till Boverket.

Vi hjälper dig i hela processen att utföra Energideklarationen med certifierad energiexpert enligt de krav
som finns samt rapportera in till Boverket.
I samband med ett besök i byggnaden utförs en besiktning av de tekniska installationerna för värme,
ventilation, kyla, el, styrutrustning och vatten. Vi kartlägger nuvarande energisituation, tar fram nyckeltal,
redovisar i Boverkets Energideklaration och i en vägledningsrapport som innehåller:

– Energiklass, energiprestanda.
– Den uppvärmda arean.
– Energianvändning för uppvärmning, kyla, vatten och fastighetsel.
– Nyckeltal kWh per kvm och år.
– Referensvärde på motsvarande byggnader.
– Status på radonmätning och OVK (obligatorisk ventilationskontroll).
– Eventuella åtgärdsförslag för att minska energianvändningen.
– Registrering av rapporten i Boverkets nationella databas.

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

– Insamling av fastighetsdata.
– Besök på plats i fastigheten.
– Sammanställning av uppgifter.
– Rapportera till Boverket.
– Energideklaration + Sammanfattning till Er.

I samband med att vi rapporterar till Boverket har vi ett avstämningsmöte där vi går igenom rapporten och
de åtgärdsförslag som noterats. Avstämningsmötet är inte obligatoriskt.

ALLT DETTA FÅR DU:

– Överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö.
– Uppfyld lagkrav enligt Boverkets krav.
– Vi återrapporterar med sammanställande rapport som innehåller: INLEDNING,
SAMMANFATTNING, ÅTGÄRDSFÖRSLAG

AddBrain Property är ett nytänkande företag som med smart teknik, ett innovativt arbetssätt och ett brinnande intresse för forskning och branschens utveckling skapar strategier och lösningar som maximerar dina fastigheters potential. AddBrain samarbetar med de etablerade företagen erelko, Swescan och ECiS samt ett kluster fastighetsägare som bidrar med sina erfarenheter och kunskaper.

SAMARBETEN